Lista prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej to jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, która składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich. Rada ta pełni ważną rolę w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, w tym także w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przewodnictwo w Radzie UE, czyli prezydencja, jest rotacyjne i obejmuje każde państwo członkowskie na okres sześciu miesięcy.

Historia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej sięga początków istnienia Wspólnot Europejskich. Pierwszą prezydencję sprawowała Belgia w latach 1957-1958. Obecnie prezydencja stanowi istotny element pracy Unii Europejskiej, ponieważ jest to czas, w którym państwo sprawujące prezydencję ma możliwość kierowania pracami Rady UE, ustalania priorytetów działań i inicjatyw w Unii Europejskiej oraz reprezentowania jej na szczeblu międzynarodowym.

W niniejszym artykule przedstawimy listę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej od początków jej istnienia do czasów obecnych, omawiając jednocześnie najważniejsze wydarzenia, decyzje i inicjatywy podejmowane przez poszczególne kraje sprawujące prezydencję.

Lista prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

 • 1995

  Hiszpania

  Podczas prezydencji Hiszpania podpisała Traktat z Amsterdamu i rozpoczęła negocjacje akcesyjne z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

 • 1996

  Irlandia

  W czasie prezydencji Irlandia zatwierdziła Traktat z Amsterdamu i uzgodniła program działań w dziedzinie ochrony zdrowia.

 • 1997

  Niemcy

  Podczas prezydencji Niemcy podpisały Traktat z Amsterdamu i rozpoczęły negocjacje akcesyjne z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

 • 1998

  Wielka Brytania

  Podczas prezydencji Wielka Brytania zaproponowała ideę Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO).

 • 1999

  Niemcy

  Podczas prezydencji Niemcy wprowadziły euro jako walutę wspólną w 11 państwach członkowskich UE.

 • 2000

  Portugalia

  Podczas prezydencji Portugalia wprowadziła strategię lizbońską, która miała na celu zwiększenie konkurencyjności UE na rynku światowym.

 • 2001

  Francja

  Podczas prezydencji Francja podjęła inicjatywę w sprawie rozwoju Unii Europejskiej jako partnera strategicznego Rosji.

 • 2002

  Dania

  Podczas prezydencji Dania wprowadziła strategię zrównoważonego rozwoju jako priorytet UE.

 • 2003

  Grecja

  Podczas prezydencji Grecja wprowadziła Europejski Konwent w sprawie przyszłości Europy, który miał na celu zwiększenie skuteczności instytucji UE.

 • 2004

  Irlandia

  Podczas prezydencji Irlandia przeprowadziła rozszerzenie UE o 10 nowych państw członkowskich.

 • 2005

  Luksemburg

  Podczas prezydencji Luksemburg wprowadził strategię lizbońską na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

 • 2006

  Austria

  Podczas prezydencji Austria podjęła inicjatywę w sprawie rozwoju strategii spójności w UE.

 • 2007

  Niemcy

  Podczas prezydencji Niemcy wprowadziły Traktat Lizboński, który miał na celu zwiększenie demokracji i przejrzystości w instytucjach UE.

 • 2008

  Słowenia

  Podczas prezydencji Słowenia wprowadziła politykę europejską w dziedzinie energii i klimatu.

 • 2009

  Republika Czeska

  Podczas prezydencji Republika Czeska wprowadziła Europejską Strategię Bezpieczeństwa.

 • 2010

  Hiszpania

  Podczas prezydencji Hiszpania wprowadziła Europejski Mechanizm Stabilizacyjny w odpowiedzi na kryzys finansowy.

 • 2011

  Węgry

  Podczas prezydencji Węgry wprowadziły Europejską Inicjatywę Obywatelską, która ma na celu umożliwienie obywatelom UE inicjowania procesu legislacyjnego w UE.

 • 2012

  Dania

  Podczas prezydencji Dania wprowadziła Europejski Mechanizm Stabilności, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej w strefie euro.

 • 2013

  Irlandia

  Podczas prezydencji Irlandia wprowadziła program działań na rzecz równości płci w UE.

 • 2014

  Grecja

  Podczas prezydencji Grecja wprowadziła strategię UE wobec kryzysu migracyjnego.

 • 2015

  Łotwa

  Podczas prezydencji Łotwa wprowadziła program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w UE.

 • 2016

  Holandia

  Podczas prezydencji Holandia wprowadziła Europejską Strategię na rzecz Rynku Cyfrowego, która ma na celu rozwój nowych technologii i cyfryzację w UE.

 • 2017

  Malta

  Podczas prezydencji Malta wprowadziła Europejską Strategię na rzecz Wspólnego Rynku Cyfrowego, która ma na celu ułatwienie dostępu do produktów i usług cyfrowych w UE.

 • 2018

  Bułgaria

  Podczas prezydencji Bułgaria wprowadziła strategię UE wobec kryzysu migracyjnego i rozwoju polityki zagranicznej UE.